Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими, т.нар. възобновяеми ресурси.

“Възобновяеми енергийни източници” са неизкопаеми енергоносители, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им.

Какво e геотермия?
Геотермия е дял от геофизиката, изучаващ източниците на топлинна енергия в земните недра и разпределението на температурата в земните слоеве. В разговорния език думата геотермия е по-популярна като процес на извличане на топлинна енергия от земните недра чрез термопомпи и използването на тази енергия за отопление на сгради.

Какво e геотермална енергия?
“Геотермална” – понятието идва от гръцката дума “гео” – земя и “терма”- топлина, което в общия смисъл на думата означава – топлинна енергия от недрата на Земята. Геотермалната енергия е резултат от извличането на топлината съдържаща се в разтопеното земно ядро.

 

 

Извличането и на повърхността на земята може да стане чрез термалните води, чрез вулкани или чрез принудително вкарване и загряване на вода или други енергоносители в нагорещени скални маси или в земното пространство. Просмукваните през земната кора води слизат към центъра на земното ядро и се нагряват до високи температури от горещите скали. Една част от загрятите води се издига обратно до земната повърхност във вид на горещи извори и гейзери. Друга част от водите остават затворени под повърхността. Тези горещи води образуват т. нар. геотермални резервоари – екологично чисти неизчерпаеми източници на геотермална енергия. Практически земната кора представлява неизчерпаем източник на топлина и спада към т. нар. възобновяеми енергийни източници.

Важно е да се знае, че температурата на земната кора на дълбочина 3 метра е около 12-16 °С. При това тази температура остава постоянна независимо от сезона!

Геотермална енергия е топлинна енергия като казахме, идваща от Земята. Тя е екологично чиста и постоянна. Ресурсите на геотермална енергия се простират от плитките слоеве до горещите води и горещите скали, намиращи се на няколко километра под земната повърхност и даже още по-дълбоко, до изключително високите температури на разтопените скали, наричани магма /астеносфера/.

Практическото значение на геотермалната енергия зависи от локализацията на източника, дебита, температурата му, близостта му до потребителите, климатичните условия и изградената инфраструктура.

Ресурсите на геотермална енергия извличани чрез сондажи са неизчерпаеми и могат да бъдат класифицирани според своята температура и област на приложение, като геотермална енергия с ниска температура от 20 до 100 градуса по Целзий, която се използва за отопление, оранжерийно производство, индустриални процеси и бално-лечебни центрове.

 

 

Именно затова създателите на жилищен комплекс Green Park Sofia заложиха на използването на тази енергия за отоплението на всички еднофамилни къщи в геотермалното селище с цел да предложат на собствениците на имоти в комплекса както един екологичен природосъобразен начин на живот, така и ниски експлотационни разходи за електроенергия и подръжка, което да не натоварва семейния бюджет и да носи наслада от живота в къщите.