Жилищен комплекс Green Park Sofia залага изцяло на устойчиво строителство за реализацията проекта от еднофамилни къщи, който ще изгражда от затворен тип на “community” принцип.

Устойчиво строителство на разбираем език означава строителство, което преследва и цели не само печалба, но взима под внимание и отчита въздействието му върху човека по отношение на здравословно състояние и социално развитие и не на последно място се грижи за опазването на околната среда и природата като цяло.

Концепция на Устойчивото Развитие

Понятието Устойчиво Развитие като описание е представено за първи път през 1987г. в доклад на специалната Комисия по Околна Среда и Развитие в ООН – “Нашето Общо Бъдеще”. Концепцията очертана в този доклад представя Устойчивото Развитие като развитие, което се стреми да посрещне нуждите и потребностите на сегашното поколение без да компрометира или да намали възможностите на бъдещите поколения да да посрещнат техните собствени нужди. Тази концепция е описана като стратегия и инструмент, които оптимизират взаимодействието между човека и природата, вземайки под внимание не само икономически цели, но и социални и екологични в развитието на обществото.

 

 

Концепцията за устойчиво развитие, известна още като “Triple Bottom Line”, търси да разшири фокуса на компанията от финансовата долна черта в икономическия й отчет, изразяваща се в нейната печалба като включи и вземе под внимание социални и екологични отговорности. Тройната долна черта измерва степента не само финансовия резултат на предприятието, но и социалната му отговорност и въздействието върху околната среда.

На практика принципът за “тройната долна черта” е идея за начин на управление на компаниите, по който не само да придобиват финансови печалби, но да допринасят за по-добър живот на хората и да помагат в опазването на планетата за да се възстанови от вредното въздействие на човешката дейност по Земята.

На практика строителството и сградите като сектор от икономиката консумират в развитите държави 40% от всички природни ресурси, които се добиват и между 30 и 40% от цялата енергия, която се произвежда в страните. Тези практики не могат да продължат толкова дълго време без сериозни последствия, на които ставаме свидетели ежедневно като земетресения, наводнения, ураганни ветрове и други природни бедствия, които са в резулта от промените в климата.

Поради тези причини ние създателите на жилищен комплекс Green Park Sofia решихме за изпълняваме щадящи природата строителни процеси в изграждането на еднофамилните къщи, да използваме възобновяема геотермална енергия за отоплението на всички сгради в селището, да засаждаме дървета като изградим собствен парк и по този начин да опазваме природата като същевременно изграждаме среда на здравословен начин на живот за собствениците на къщи в затворения комплекс.

Това е огромно предизвикателство за нашата инвестиционна компания – не само да реализира финансова възвращаемост, но също така да прави едно от най-великите неща на земята като прави добро на хората, опазва околната среда и се грижи за природата.

Заповядайте на място да се убедите в това как изграждаме жилищен комплекс Green Park Sofia и станете част от обществото, което има високи изисквания за комфорт и притежава непреходна ценностна ситема.